Utworzono: styczeń 2020 r.

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW REGULAMINU

1.1. Crowd Media B.V., spółka prawa holenderskiego z siedzibą pod adresem Piet Heinkade 95B, 1019 GM, Amsterdam, wpisana do rejestru Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 68741839 (dalej  „Firma”, „my”, „nas”, „nasze” itp.)  udostępnia strony internetowe, w tym bez ograniczeń www.thelondonlabs.com (dalej łącznie  „Serwis”),  za pośrednictwem których publikuje porady dotyczące pielęgnacji włosów oraz wskazówki dotyczące bieżących tendencji i praktyk (dalej „Usługi Firmy”) oraz sprzedaje wyjątkowe produkty do pielęgnacji włosów London Labs’  (dalej „Produkty”).  Korzystanie z Serwisu podlega warunkom niniejszego Regulaminu (dalej „Umowa”).

1.2. Należy uważnie zapoznać się z niniejszą Umową. Regulamin obejmuje wszystkie oferty udostępniane przez Firmę oraz każdą umowę na odległość zawieraną pomiędzy Firmą a konsumentem. Łącząc się z serwisem, przeglądając jego treść lub korzystając z niego w jakikolwiek inny sposób, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszą Umową, zrozumiał ją i wyraża zgodę na jej zawarcie.   W przypadku braku akceptacji warunków Umowy nie należy łączyć się z Serwisem, przeglądać go ani z niego korzystać.

1.3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Umowy w dowolnym momencie.  W takim przypadku opublikujemy zmiany na niniejszej stronie, a na górze strony umieścimy datę ostatniej aktualizacji Umowy.  Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Umowy, która jest dostępna w Serwisie w zakładce „Regulamin”.  Poinformujemy go również o istotnych zmianach warunków umowy w wyskakującym okienku, mailowo lub w inny dogodny sposób. Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowej Umowy.  Należy regularnie odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualną Umową i być świadomym wszystkich wiążących zmian jej treści. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszej Umowy albo jakiejkolwiek Umowy obowiązującej w przyszłości nie należy łączyć się z Serwisem (albo należy zaprzestać korzystania lub łączenia się z Serwisem), przeglądać jego treści ani z niego korzystać..  Ponadto korzystanie z niektórych usług podlega dodatkowym regulaminom, które mogą być od czasu do czasu publikowane na łamach Serwisu, w tym bez ograniczeń opublikowanej w Serwisie Polityce Prywatności (dalej „Polityka Prywatności”), opublikowanej w Serwisie Polityce Zwrotów (dalej „Polityka Zwrotów”) oraz dowolnym oficjalnym, opublikowanym zasadom dotyczących wszelkich loterii, konkursów i innych działań promocyjnych sponsorowanych przez Firmę. Wszelkie takie regulaminy stanowią integralną część niniejszej Umowy.

2. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

2.1. Oferta zawiera dokładny i rzetelny opis oferowanych produktów. Dbamy o to, żeby opis był wystarczająco szczegółowy, aby Użytkownik mógł dokonać właściwej oceny oferty. Wykorzystywane przez nas zdjęcia produktów mają charakter poglądowy. Publikujemy je jedynie jako ilustracje. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowana informacja na temat produktów była jak najbardziej rzetelna.

2.2. Każda oferta zawiera wyraźną informację o prawach i obowiązkach wynikających z akceptacji oferty.

2.3. Jeżeli oferta jest ograniczona czasowo albo podlega jakimkolwiek warunkom, informacja o tym fakcie jest zamieszczana w ofercie.

2.4. W przypadku akceptacji oferty przez Użytkownika drogą elektroniczną natychmiast wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że otrzymaliśmy informację o akceptacji oferty.

2.5. Wszelkie informacje na temat zwrotu Produktów, ich wymiany lub przyznawania zwrotu pieniędzy za Produkty dostępne są w Polityce Zwrotów publikowanej na łamach Serwisu

2.6. Konsumentom w Unii Europejskiej przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy w terminie nie krótszym niż 14 (czternaście) dni od zawarcia umowy (dalej „Okres na Odstąpienie od Umowy”). Wszystkim naszym klientom przyznajemy trzydziestodniowy (30-dniowy) Okres na Odstąpienie od Umowy. Więcej informacji na temat Okresu na Odstąpienie od Umowy oraz procesu odstąpienia od umowy dostępnych jest w Polityce Zwrotów opublikowanej na łamach Serwisu.

3. WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY

3.1. Serwis zawiera materiały takie jak oprogramowanie, tekst, grafikę i obrazy (dalej łącznie „Treści”), przy czym powyższa lista nie jest wyczerpująca.  Firma ma prawo do wykorzystywania wszelkich publikowanych Treści. Nieautoryzowane wykorzystanie Treści może stanowić naruszenie praw autorskich, przepisów dotyczących znaków towarowych lub innych przepisów.  Użytkownik nie ma prawa ani do Treści, ani praw wynikających z Treści, ani prawa do ich wykorzystywania, kopiowania ani publikowania, w szczególności z wykorzystaniem ramek i odnośników, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.  Wykorzystanie Treści w sposób inny niż przewidziany w niniejszej Umowie wymaga uzyskania na to uprzedniej pisemnej zgody. Na wszystkich kopiach Treści Serwisu należy zachować wszelkie informacje na temat praw autorskich i innych praw własności.  Użytkownik nie ma prawa do sprzedawania Treści, ich przekazywania, przyznawania, udzielania na nie licencji lub podlicencji, zmieniania Treści ani ich powielania, pokazywania, publicznego odtwarzania, sporządzania ich innej wersji, rozpowszechniania ani wykorzystywania Treści w jakikolwiek inny sposób na użytek publiczny lub handlowy. Zabrania się wykorzystywania i zamieszczania jakichkolwiek Treści Serwisu na innych stronach internetowych lub w środowisku sieciowym w jakimkolwiek celu.  W przypadku złamania jakichkolwiek postanowień Umowy Użytkownik automatycznie traci prawo do dostępu do Treści i do Serwisu i/lub do korzystania z nich i jest zobowiązany do zniszczenia wszelkich wykonanych kopii Treści zamieszczanych w Serwisie.

3.2. Wykorzystywane i publikowane na łamach Serwisu znaki towarowe, znaki usługowe i loga Firmy (dalej „Firmowe Znaki Towarowe”) stanowią zarejestrowane i niezarejestrowane znaki towarowe lub znaki usługowe Firmy.  Pozostałe zamieszczane w Serwisie nazwy firm, produktów lub usług mogą być znakami towarowymi lub znakami usługowymi osób trzecich (dalej „Znaki Towarowe Osób Trzecich” i, łącznie z Firmowymi Znakami Towarowym, „Znaki Towarowe”).  Żadnej części Serwisu ani niniejszej Umowy nie należy rozumieć jako udzielenia, w sposób dorozumiany, na mocy zasady „estoppel” ani w jakikolwiek inny sposób, licencji albo prawa do wykorzystania jakiegokolwiek Znaku Towarowego zamieszczonego w Serwisie. Każde wykorzystanie Znaku Towarowego wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Firmy.  Znaki Towarowe nie mogą być wykorzystywane w celu dyskredytowania firmy lub osoby trzeciej, produktów lub usług Firmy lub osób trzecich, ani w jakikolwiek sposób, który mógłby skutkować (zgodnie z uzasadnionym z handlowego punktu widzenia osądem) jakimkolwiek uszczerbkiem na reputacji Znaków Towarowych. Zabrania się zamieszczania jakichkolwiek Znaków Towarowych na innych stronach internetowych oraz wykorzystywania ich jako linku do jakiejkolwiek innej strony lub z niej bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Firmy.  Reputacja uzyskana w związku z wykorzystaniem jakiegokolwiek Firmowego Znaku Towarowego przysługuje Firmie.

3.3. Użytkownik zobowiązuje się:  (a) nie podejmować żadnych działań skutkujących nadmiernym obciążeniem infrastruktury Serwisu, (b) nie wykorzystywać jakiegokolwiek urządzenia, oprogramowania i nie podejmować jakichkolwiek działań zakłócających lub mających na celu zakłócić właściwe działanie Serwisu lub zakłócić jakiekolwiek działania prowadzone za pośrednictwem Serwisu, (c) nie podejmować prób rozszyfrowania,  dekompilacji, rozłożenia lub odtworzenia jakiegokolwiek oprogramowania będącego częścią Serwisu albo obsługującego Serwis, (4) nie usuwać i nie zmieniać żadnych materiałów opublikowanych w Serwisie przez Firmę lub przez dowolną inną osobę lub podmiot, (5) nie umieszczać odnośników ani linków do jakichkolwiek materiałów dostępnych w Serwisie.

4. STRONY ZEWNĘTRZNE

4.1. Serwis może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich (dalej „Strony Zewnętrzne”).  Linki podawane są jedynie do informacji Użytkowników i nie stanowią aprobaty treści Stron Zewnętrznych przez Firmę.  Za stworzenie i publikację treści Stron Zewnętrznych odpowiadają osoby trzecie. W razie wątpliwości dotyczących tego typu linków lub treści zamieszczanych na Stronach Zewnętrznych należy zapoznać się z regulaminem i polityką prywatności Stron Zewnętrznych.  Firma nie odpowiada za treści jakichkolwiek Stron Zewnętrznych, do których linki są udostępniane na łamach Serwisu i nie wyraża żadnych sądów dotyczących treści ani rzetelności jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronach Zewnętrznych. W celu ochrony komputera przed wirusami i innym złośliwym oprogramowaniem należy zachować ostrożność podczas pobierania plików z wszelkich stron internetowych.  Użytkownik łączy się ze Stronami Zewnętrznymi na własne ryzyko.

4.2. Można przejść lub zalogować się na swoje konto w Serwisie, korzystając z usług on-line osób trzecich, na przykład mediów lub portali społecznościowych takich jak Facebook, Instagram lub Twitter (dalej „Media Społecznościowe”).  Dzięki zalogowaniu się lub bezpośrednim połączeniu Serwisu z Mediami Społecznościowymi korzystanie z Serwisu jest ciekawsze i bardziej spersonalizowane.  Aby Użytkownik mógł skorzystać z tej funkcji i związanych z nią możliwości, możemy poprosić go o uwierzytelnienie, rejestrację lub zalogowanie się w Mediach Społecznościowych za pośrednictwem stron internetowych  poszczególnych ich operatorów. W ramach integracji Serwisu z Mediami Społecznościowymi, Media Społecznościowe mogą przekazywać nam niektóre informacje podane im przez Użytkownika. Informacje takie będą wykorzystywane, przechowywane i udostępniane zgodnie z Polityką Prywatności.  Więcej informacji o konsekwencjach połączenia z Mediami Społecznościowymi oraz sposobu wykorzystywania, przechowywania i udostępniania przez Firmę danych dotyczących Użytkownika i sposobu, w jaki korzysta on z Mediów Społecznościowych (w tym listy znajomych, polubienia itp.) dostępnych jest w Polityce Prywatności Serwisu.

4.3. Należy pamiętać, że sposób wykorzystywania, przechowywania i udostępniania danych Użytkownika przez Media Społecznościowe podlega jedynie politykom tych podmiotów trzecich. Firma nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności ani działania osób trzecich na ich stronach lub za usługi osób trzecich, które mogą być aktywne w Serwisie.  Ponadto Firma nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, dostępność ani rzetelność jakichkolwiek informacji, treści, dóbr, danych, opinii, porad lub stwierdzeń udostępnianych za pośrednictwem Mediów Społecznościowych. W związku z powyższym Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub prawdopodobnie spowodowane na skutek wykorzystania lub w związku z wykorzystaniem jakichkolwiek Mediów Społecznościowych.  Firma pozwala na korzystanie z tego typu funkcji jedynie dla wygody Użytkowników, a integracja takich funkcji z Serwisem lub ich zastosowanie nie oznacza, że Firma je aprobuje albo zaleca korzystanie z nich.

5. TREŚCI UŻYTKOWNIKA

5.1. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że przysługują mu wszelkie prawa, tytuły i roszczenia z i do Zdjęć (zdefiniowanych poniżej) i wszelkich innych materiałów, które umieszcza w Serwisie lub którymi dzieli się z innymi Użytkownikami Serwisu lub odbiorcami (dalej łącznie „Treści Użytkownika”), w tym, bez ograniczeń, wszelkie prawa autorskie oraz prawa do wizerunku udostępnianego w tych materiałach.

5.2. Serwis pobiera treści od Użytkowników publikujących na Instagramie zdjęcia i filmy opatrzone hashtagami powiązanymi z naszymi markami, w tym bez ograniczeń #londonlabs #skincareforhair lub oznaczonymi @LondonLabs (dalej łącznie „Zdjęcia”).  Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie Zdjęć w showroomach LondonLabs, w sklepach detalicznych lub w e-mailach oraz na wszelkich innych stronach należących do Firmy lub przez nią administrowanych, chyba że regulamin tych stron na to nie zezwala. Ponadto niniejszym Użytkownik udziela Firmie zezwolenia na wykorzystywanie i upoważnianie innych podmiotów do wykorzystywania nazwiska Użytkownika lub używanej w Mediach Społecznościowych nazwy Użytkownika razem ze Zdjęciami w celach identyfikacji, promocji Serwisu oraz we wszelkich innych celach promocyjnych. Użytkownik oświadcza i zapewnia, że publikowanie i wykorzystywane jego Zdjęć nie stanowi żadnego naruszenia praw jakichkolwiek osób trzecich, w tym bez ograniczeń, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, praw autorskich, praw do znaków towarowych ani innych praw własności intelektualnej.

5.3. Zamieszczając w Serwisie jakiekolwiek Treści Użytkownika, Użytkownik udziela Firmie oraz jej spółkom stowarzyszonym, spadkobiercom i cesjonariuszom niewyłącznej, światowej, darmowej i wolnej od tantiem, w pełni opłaconej, zbywalnej, podlegającej sublicencjonowaniu, wieczystej i nieodwołalnej licencji na kopiowanie, udostępnianie, wczytywanie, odtwarzanie, rozpowszechnianie, przechowywanie, modyfikowanie i inne wykorzystywanie Treści Użytkownika w związku z administracją Serwisu albo jego promocją, reklamą i marketingiem w dowolnej formie, za pośrednictwem dowolnego medium i z wykorzystaniem dowolnej technologii, zarówno obecnie znanej jak i opracowanej w przyszłości.

5.4. Użytkownik oświadcza, że wszelkie przekazane Firmie pytania, komentarze, pomysły, recenzje, opinie i inne informacje na temat Serwisu i/lub Produktów lub Usług Firmy dostępnych w Serwisie (dalej „Opinie”) są jawne, a Firma ma prawo do nieograniczonego wykorzystywania i rozpowszechniania tych Opinii w dowolnym celu, w tym w celach handlowych, bez konieczności informowania o tym Użytkownika ani wypłaty mu wynagrodzenia.

5.5. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie Treści przez Firmę i na ujawnienie Treści, jeżeli wymagają tego przepisy prawa, lub jeżeli Firma uzna w dobrej wierze, że przechowywanie lub ujawnienie tych treści jest niezbędne w celu:  (a) zapewnienia zgodności z procedurami prawnymi, obowiązującymi przepisami lub spełnienia wymogów instytucji państwowych, (b) wyegzekwowania praw wynikających z niniejszej Umowy, (c) odpowiedzi na zarzuty dotyczące naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich przez treści publikowane na łamach Serwisu lub (d) ochrony praw, własności albo bezpieczeństwa Firmy, użytkowników lub odbiorców.  Użytkownik rozumie, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie Treści Serwisu, w tym Treści Użytkownika, może wymagać (i) przesyłania z wykorzystaniem różnych rodzajów sieci oraz (ii) wprowadzenia zmian w celu spełnienia wymagań technicznych sieci lub urządzeń sieciowych.

6. ZAKUP PRODUKTÓW

6.1. Użytkownik oświadcza, że w momencie składania zamówienia na jakikolwiek Produkt za pośrednictwem Serwisu poda informacje na temat płatności.  Użytkownik oświadcza, że w momencie składania jakiegokolwiek zamówienia ma wystarczające środki, aby zapłacić Firmie cenę zakupu. Strona do dokonywania płatności obsługiwana jest przez zewnętrznego operatora płatności. Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie i polityce prywatności zewnętrznych operatorów płatności. Podczas zakupu Produktu Użytkownik zawsze ma możliwość weryfikacji, z usług których operatorów korzystamy. Firma nie ponosi odpowiedzialności za działania zewnętrznych operatorów płatności.

6.2. Jeżeli Umowa nie stanowi inaczej, podane ceny nie zawierają:  (a) kosztów wysyłki lub dostarczenia zamówienia w podane miejsce wysyłki ani (b) podatku VAT ani innych podatków i opłat, które (jeśli dotyczy) należy dodać do kwoty do zapłaty.  Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty podatków oraz kosztów wysyłki lub dostarczenia Produktów w kwocie wskazanej w Serwisie w momencie składania zamówienia.

6.3. Użytkownik może składać zamówienia na Produkty wyłącznie na własny użytek.  Kupując Produkty, Użytkownik zobowiązuje się do nieodsprzedawania i niedystrybuowania Produktów w celach handlowych.  Wszelkie zamówienia podlegają potwierdzeniu lub odrzuceniu w zależności od dostępności Produktu, w wyniku złamania warunków niniejszej Umowy lub w zależności od innych czynników, które Firma uzna za stosowne.  Jeżeli na przykład Firma będzie mieć podstawy, aby przypuszczać, że Użytkownik zamawia produkty nie na własny użytek, zastrzega sobie prawo do odrzucenia lub anulowania dowolnego zamówienia złożonego przez tego Użytkownika.

Wszelkie inne informacje dotyczące zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu, w tym informacje na temat polityki wysyłki, wystawiania rachunków, akceptacji zamówień oraz zwrotów i wymian, dostępne są w zakładce Pomoc w naszym Serwisie.

7. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1. Firma dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane na łamach Serwisu były poprawne i aktualne. Nie może jednak zagwarantować rzetelności wszystkich udostępnianych informacji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pominięcia lub błędy.  Nie należy posiłkować się jedynie informacjami dostępnych na stronie internetowej, ponieważ nie są one pełne i nie uwzględniają osobistych potrzeb ani wymagań Użytkowników Klient zawsze powinien upewnić się, czy dany produkt jest odpowiedni do celów, w jakich chce go zastosować. W zakresie dozwolonym przez prawo nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne wystąpienie działań niepożądanych podczas stosowania naszych Produktów.

7.2. Produkty i publikowane porady nie mają na celu wyleczenia jakiejkolwiek choroby ani dolegliwości i nie mogą zastąpić innej kuracji ani porady lekarza. Informacje i porady zamieszczane w Serwisie są jedynie wskazówkami. Nie należy polegać na informacjach zamieszczanych w Serwisie podczas podejmowania decyzji w sprawach osobistych, zdrowotnych, prawnych lub finansowych. Należy zasięgnąć porady u odpowiedniego specjalisty, który udzieli porady dostosowanej do potrzeb i do danej sytuacji. Działanie Produktów może być różne u różnych osób.

7.3. W żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, straty moralne, szkody uboczne, szczególne lub wynikowe ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające z korzystania lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z informacji, produktów, usług lub z decyzjami podejmowanymi na podstawie treści reklam. Publikowane treści mają jedynie charakter informacyjny.

7.4. Produkty mogą zawierać oleje lub tłuszcze pozyskane z naturalnych orzechów, nasion, owoców i inne potencjalne alergeny. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek alergie albo wrażliwą skórę, powinni dokładnie przeczytać etykietę produktu. Zalecane jest przetestowanie produktu na małym fragmencie skóry w celu upewnienia się, że nie występuje reakcja alergiczna. Należy zaprzestać stosowania produktu, jeżeli pojawi się podrażnienie lub nadwrażliwość skóry. Użytkownik, który nie jest pewny, czy może u niego wystąpić nadwrażliwość na Produkt, przed zastosowaniem Produktu powinien przetestować do na małym fragmencie skóry lub skonsultować się z lekarzem.

7.5. W przypadku ciąży należy skonsultować się z lekarzem.

7.6. Wszystkie Produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego.

7.7. Niniejsze zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności nie wykluczają żadnych gwarancji wynikających z przepisów prawa ani takich, które zgodnie z przepisami prawa nie mogą zostać wykluczone.

7.8. Użytkownik zobowiązuje się chronić, zabezpieczyć i zwolnić Firmę od odpowiedzialności w wypadku jakichkolwiek żądań, roszczeń lub pozwów, wynikających z naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy lub z jego dostępu do Treści lub do Serwisu, ich wykorzystywania lub niewłaściwego wykorzystywania, w tym, bez ograniczeń, zobowiązuje się ponieść uzasadnione koszty księgowe i prawne.  Firma każdorazowo poinformuje Użytkownika o takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniu. Firma zastrzega sobie prawo do podjęcia wyłącznej obrony i przejęcia kontroli nad wszelkimi sprawami związanymi z prawem do zwolnienia od odpowiedzialności na mocy niniejszego punktu Umowy. W takim wypadku Użytkownik zobowiązuje się do spełnienia wszelkich uzasadnionych żądań, które mogłyby służyć obronie Firmy w danej sprawie.

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

Firma zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub rozwiązania niniejszej Umowy oraz ograniczenia, zawieszenia lub cofnięcia dostępu Użytkownika do dowolnej części Serwisu lub dowolnych Treści, w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności, w tym zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia na Produkty.  Firma zastrzega sobie prawo do zmiany dowolnej części Serwisu lub dowolnych Treści, zawieszenia ich i zaprzestania ich publikacji w dowolnym momencie, bez uprzedzenia i bez ponoszenia odpowiedzialności. Punkty 3 (Warunki korzystania ze strony), 7 (Zastrzeżenia dotyczące odpowiedzialności) i 8 (Rozwiązanie umowy) pozostają w mocy po rozwiązaniu niniejszej Umowy.

9. INFORMACJE KONTAKTOWE

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego Regulaminu można skontaktować się z nami przez formularz kontaktowy lub na adres e-mail opublikowany w Serwisie. Odpowiemy w ciągu 2-5 dni roboczych.