Utworzono: styczeń 2020 r.

1. POSTANOWIENA OGÓLNE

1.1. Crowd Media B.V., spółka prawa holenderskiego z siedzibą pod adresem Piet Heinkade 95B, 1019 GM, Amsterdam, wpisana do rejestru Izby Handlowej w Amsterdamie pod numerem 68741839 (dalej  „Firma”, „my”, „nas”, „nasze” itp.) udostępnia strony internetowe, w tym bez ograniczeń www.thelondonlabs.com (dalej łącznie „Serwis”),  za pośrednictwem których publikuje porady dotyczące pielęgnacji włosów oraz wskazówki dotyczące bieżących tendencji i praktyk (dalej „Usługi”) oraz sprzedaje użytkownikom serwisu (dalej „Ty”, „Tobie”, „Użytkownik” itp.) wyjątkowe produkty do pielęgnacji włosów London Labs’ (dalej „Produkty”).

1.2. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przechowywania, wykorzystywania i, w niektórych przypadkach, udostępniania (dalej łącznie „przetwarzania”) przez Firmę Danych Osobowych Użytkownika podczas odwiedzania przez Użytkownika naszego Serwisu albo korzystania z Serwisu lub z innych oferowanych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Należy uważnie zapoznać się z Polityką Prywatności, a w razie jakichkolwiek pytań skontaktować się z nami. W razie braku akceptacji Polityki Prywatności przez Użytkownika nie należy przeglądać Serwisu ani korzystać z Usług dostępnych w Serwisie.

1.4. W niniejszej Polityce Prywatności „Dane Osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące osoby, która może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana za pomocą identyfikatora. Żeby lepiej zilustrować powyższą definicję – Dane Osobowe mogą zawierać nazwisko, adres domowy, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres e-mail, wiek, osobiste preferencje i opinie oraz wszelkie informacje, które można powiązać z daną osobą. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych opisany jest w punkcie 2 poniżej.

1.5. W przypadku przekazania nam danych, które można przypisać do kategorii „Danych Wrażliwych” (takich jak informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, orientacji seksualnej lub religii), poprosimy o wyraźną zgodę na wykorzystanie takich Danych osobowych, o ile wymagają tego przepisy prawa.

2. ZBIERANE DANE OSOBOWE

Podczas komunikacji za pośrednictwem Serwisu możemy zbierać niżej wskazane Dane Osobowe Użytkownika i inne przekazane przez niego informacje:

2.1. Dane Osobowe przekazane przez Użytkownika

Podczas zakupu produktów za pośrednictwem Serwisu wymagamy podania przez Użytkownika przynajmniej imienia i nazwiska, adresu do wysyłki i, w zależności od wybranego sposobu płatności, innych Danych Osobowych, takich jak numer konta bankowego lub dane z karty kredytowej. Ponadto Użytkownik może przekazać nam swoją datę urodzenia, numer telefonu (komórkowego), informacje na temat swoich preferencji i wszelkie inne informacje, którymi chce dobrowolnie się z nami podzielić. Ponadto będziemy potrzebować Danych Osobowych Użytkownika w razie konieczności kontaktowania się z nim drogą pocztową, telefoniczną lub elektroniczną (na przykład w sprawie zwrotu pieniędzy, o który wnioskował Użytkownik).

Jeżeli Użytkownik założy konto w Serwisie, będziemy przechowywać jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres zamieszkania, numer telefonu, adres do wysyłki, adres do faktury, dane bankowe, historię zamówień i listę życzeń. Będziemy przechowywać dane na koncie Użytkownika, dopóki Użytkownik ten będzie naszym klientem. Dane zostaną usunięte w przypadku braku aktywności na koncie przez 7 lat. Konto można zamknąć w dowolnym momencie. Musimy jednak zachowywać niektóre Dane Osobowe w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych.

2.2. Przeglądanie treści

Podczas przeglądania Serwisu i/lub korzystania przez Użytkownika z usług dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu nasze serwery korzystają z plików cookies, plików clear GIF/pixel tags, JavaScript, local storage, plików dziennika i innych mechanizmów w celu automatycznego gromadzenia i zapisywania danych na temat historii przeglądania i korzystania z naszych usług.  Zapisywanie danych na potrzeby Serwisu oraz przetwarzanie danych z plików dziennika jest konieczne dla działania Serwisu. Ponadto tzw. pliki cookies są przechowywane w przeglądarce urządzenia wykorzystywanego do przeglądania Serwisu. Pliki cookies to małe pliki tekstowe z sekwencją liczb, przechowywane lokalnie w podręcznej pamięci wykorzystywanej przeglądarki. Ich wykorzystanie ma na celu zwiększenie komfortu użytkowania Serwisu. Wykorzystanie plików cookies może być niezbędne z przyczyn technicznych. Pliki te mogą też być wykorzystywane w innych celach (np. do analizy/oceny sposobu korzystania z Serwisu). Te „informacje na temat aktywności” mogą być łączone z innymi zbieranymi Danymi Osobowymi Użytkownika.

Co do zasady wykorzystujemy informacje na temat aktywności, żeby zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych usług, wykrywać bugi i błędy, zwiększać jakość usług , weryfikować dane dostępowe, przyznawać loginy, śledzić sesje, zapobiegać nadużyciom i chronić nasze usługi, a także w celach marketingowych i reklamowych, w celu personalizacji treści i w celach analitycznych. Więcej informacji o powyższych mechanizmach i sposobie zbierania informacji na temat aktywności dostępnych jest w Polityce Plików Cookies.

2.3. Zagregowane Dane Osobowe

Aby coraz lepiej zrozumieć odbiorców naszych Usług i coraz lepiej im służyć, często prowadzimy badania na danych demograficznych naszych klientów, a także badania na temat ich zainteresowań i zachowań, z wykorzystaniem Danych Osobowych Użytkowników i innych przekazywanych nam informacji.  Wyniki badań mogą być kompilowane i analizowane w sposób agregowany i możemy udostępniać zagregowane dane naszym spółkom stowarzyszonym, agentom i partnerom handlowym. Zagregowane dane nie pozwalają na identyfikację Użytkownika.  Ponadto możemy ujawniać zagregowane statystyki dotyczące Użytkowników, aby opisać nasze usługi obecnym i potencjalnym partnerom handlowym i innym osobom trzecim w innych celach dozwolonych przez prawo.

3. WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

3.1. Wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika wyłącznie w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe Użytkownika w celach nieopisanych w niniejszej Polityce Prywatności wyłącznie po uzyskaniu dodatkowej pisemnej zgody użytkownika lub w przypadkach, kiedy wykorzystanie Danych Osobowych w wyżej wymienionych celach jest dozwolone lub wymagane przez przepisy prawa. W takim przypadku poinformujemy Użytkownika o takim wykorzystaniu jego danych.

3.2. Zbieramy i wykorzystujemy Dane Osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. a)  w celu wykonania zawartej z Użytkownikiem umowy:
 • do świadczenia Usług zamówionych przez Użytkownika lub dostarczenia zakupionych Produktów,
 • do udostępniania Serwisu i usług dostępnych w Serwisie i za jego pośrednictwem, wystawienia za nie faktur i ich obsługi,
 • do obsługi konta Użytkownika,
 • do obsługi klienta i
 • do zapewnienia sprawności technicznej naszego Serwisu, usług dostępnych w Serwisie i za jego pośrednictwem oraz sieci umożliwiającej nam świadczenie usług Użytkownikom.
 1. b) w celu wypełnienia spoczywających na nas obowiązków prawnych:
 • Informacje, o których mowa w punkcie 2 powyżej, mogą być wykorzystywane w celu sporządzenia odpowiedniej dokumentacji handlowej, spełnienia zgodnych z prawem żądań instytucji publicznych albo zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, a także w innych celach wymaganych przez prawo.
 1. c) w prawnie uzasadnionych interesach handlowych:
 • do rozwijania nowych Usług na podstawie sposobu korzystania z Usług przez Użytkowników,
 • W celach kontrolnych, badawczych i do analizy (statystycznej), służących utrzymaniu, ochronie i ulepszeniu naszego Serwisu i Usług dostępnych w Serwisie i za jego pośrednictwem,
 • do reklamowania i promowania naszych usług,
 • Dane Osobowe Użytkownika będą wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego. W związku z powyższym od czasu do czasu będziemy przesyłać Użytkownikom wiadomości e-mail z informacją o naszych Usługach. Zgodnie z przysługującymi Użytkownikami prawami opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności, Użytkownik może zapoznać się z instrukcjami, w jaki sposób „wypisać się” z otrzymywania kolejnych wiadomości, aby nie otrzymywać więcej wiadomości wysyłanych w ramach marketingu bezpośredniego.
 • Użytkownik, który zdecyduje się na subskrypcję newslettera, będzie dostawał go mailowo w celu regularnego otrzymywania informacji o naszych ofertach, wydarzeniach, artykułach itp.
 • do ochrony naszych praw własności (intelektualnej), w tym praw własności do treści, na które udzielono nam licencji, albo innej własności Użytkowników (np. ich Danych Osobowych),
 • W celu tworzenia i aktualizacji osobistego profilu Użytkownika możemy łączyć ze sobą wszystkie zgromadzone Dane Osobowe Użytkownika.
 • Możemy również wykorzystywać Dane Osobowe, o których mowa w punkcie 2 powyżej:
  • do generowania zagregowanych statystyk dotyczących Użytkowników naszych Produktów lub Usług,
  • w celach bezpieczeństwa i w celu zapobiegania nadużyciom,
  • do ochrony integralności systemu (zapobieganie atakom hakerskim, oszustwom, spamowi itp.)
  • w celu wsparcia prowadzonej działalności gospodarczej oraz do prowadzenia polityki i procedur Firmy,
  • w celu umożliwienia nam fuzji, sprzedaży, nabycia lub przeniesienia aktywów,
  • w innych celach handlowych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawne.

4. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA I INNYCH INFORMACJI

Sprzedajemy i przekazujemy Dane Osobowe Użytkownika osobom trzecim wyłącznie w przypadkach wymienionych w niniejszej Polityce Prywatności. Udostępnimy osobom trzecim Dane Osobowe Użytkownika w następujących przypadkach:

 1. Przekazanie danych w wypadku transakcji spółki

Ponieważ rozwijamy się jako firma, możemy sprzedawać lub nabywać przedsiębiorstwa lub aktywa.  W wypadku sprzedaży przedsiębiorstwa, fuzji, reorganizacji, rozwiązania, upadłości lub podobnego wydarzenia Dane Osobowe mogą być częścią zbywanych aktywów.

 1. Przekazanie danych dostawcom usług

Możemy podpisywać z zewnętrznymi sprzedawcami, dostawcami, agentami, dostawcami usług i podmiotami powiązanymi umowy o świadczenie nam usług, takich jak usługi pocztowe, rozliczeniowe czy wsparcie. Osoby świadczące takie usługi mogą mieć dostęp do danych, otrzymywać je, przechowywać lub w inny sposób przetwarzać w naszym imieniu. Zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi podejmujemy działania rozsądne z punktu widzenia przedsiębiorstwa w celu zobowiązania osób trzecich do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych oraz do przetwarzania ich wyłącznie zgodnie z naszymi zaleceniami. W przypadku podpisania z inną firmą umowy o świadczenie usług przekazujemy tej firmie jedynie informacje niezbędne do świadczenia danej usługi.

 1. Przekazanie danych osobom trzecim, jeżeli wymagają tego przepisy prawa

Możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika, jeżeli spoczywa na nas taki obowiązek prawny, albo jeżeli uznamy w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne do (i) spełnienia spoczywającego na nas obowiązku prawnego, (ii) ochrony praw lub własności Firmy, (iii) podjęcia pilnych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa Użytkownikom Serwisu lub ogółowi lub (iv) ochrony przed odpowiedzialnością prawną.

5. WYŁĄCZENIE

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wyłącznie Dane Osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu.  Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje żadnych niewymaganych przez nas informacji przekazanych nam przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub w jakikolwiek inny sposób.  Dane nieobjęte Polityką Prywatności obejmują między innymi informacje udostępnione we wszelkich publicznych częściach Serwisu, np. komentarze dotyczące Produktów (dalej łącznie „Części Publiczne“),  wszelkie pomysły na nowe produkty lub sugestie dotyczące zmian istniejących produktów i inne niewymagane opinie (dalej łącznie „Informacje Niewymagane”).  Informacje Niewymagane będą uznawane za jawne, a Firma zastrzega sobie prawo do swobodnego powielania Informacji Niewymaganych, korzystania z nich, ujawniania ich i rozpowszechniania wśród osób trzecich, bez ograniczeń i bez konieczności wskazania autora.

6. DZIECI

Nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.  Użytkownicy, którzy nie ukończyli 13 roku życia nie powinni podawać żadnych Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu.  Zachęcamy rodziców i opiekunów prawnych do kontrolowania, w jaki sposób ich dzieci korzystają z Internetu oraz do poinstruowania dzieci, żeby nigdy nie podawały Danych Osobowych za pośrednictwem Serwisu bez zgody rodziców lub opiekunów, co pomoże nam w stosowaniu niniejszej Polityki Prywatności.  W wypadku podejrzenia, że dziecko poniżej 13 roku życia podało nam Dane Osobowe za pośrednictwem Serwisu należy skontaktować się z nami w tej sprawie. Podejmiemy działania mające na celu usunięcie tych informacji z baz danych lub natychmiastowe zaprzestanie wykorzystywania takich danych.

7. TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ OSOBY TRZECIE

7.1. Strony Zewnętrzne

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje wyłącznie Serwis.  Serwis może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich (dalej „Strony Zewnętrzne”).  Polityka i procedury opisane w niniejszym dokumencie nie obejmują Stron Zewnętrznych.  Zamieszczanie linków w Serwisie nie oznacza, że popieramy treści zamieszczane na Stronach Zewnętrznych, ani że poddaliśmy te strony weryfikacji.  Zalecamy zapoznanie się z informacją na temat polityki prywatności Stron Zewnętrznych bezpośrednio na tych stronach.  Korzystamy na przykład z usług zewnętrznych operatorów płatności w celu przyjęcia i przetworzenia płatności kartą kredytową lub debetową podczas dokonywania przez Użytkownika zakupu Produktów lub Usług.  Informacje podane danemu operatorowi płatności podlegają polityce prywatności tego operatora płatności.  Dane będą przekazywane właściwemu zewnętrznemu operatorowi płatności, który będzie mógł dokonać weryfikacji tożsamości i stanu konta na podstawie przekazanych przez Użytkownika danych (nazwisko, adres, numer konta, kod banku, numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji). Podstawą prawną przetwarzania danych w celu obsługi płatności jest art. 6 ust. 1 lit. (b) RODO. Przetwarzanie danych jest niezbędne w szczególności do zawarcia umowy. Jeżeli Użytkownik nie poda swoich danych, zawarcie umowy lub jej wykonanie może być niemożliwe. Więcej informacji dostępnych jest w regulaminie i polityce prywatności zewnętrznych operatorów płatności. Podczas zakupu Produktu Użytkownik zawsze ma możliwość weryfikacji, z usług których operatorów korzystamy.

7.2. Media społecznościowe

Za pośrednictwem Serwisu można korzystać z niektórych stron i usług mediów społecznościowych, należących do osób trzecich i/lub kontrolowanych przez osoby trzecie (w tym, bez ograniczeń, z Facebooka i Twittera) (dalej łącznie „Media Społecznościowe”).  W przypadku połączenia z Mediami Społecznościowymi i wykorzystywania ich Użytkownik przekazuje swoje dane (w tym dane osobowe, jeżeli zdecyduje się na ich udostępnienie) tym Mediom Społecznościowych.  Podobnie jak w przypadku Stron Zewnętrznych, dane udostępnione Mediom Społecznościowych podlegają polityce prywatności i regulaminowi dostawców Mediów Społecznościowych, a nie polityce i procedurom opisanym w niniejszym dokumencie.  Użytkownik może również zmieniać ustawienia prywatności w Mediach społecznościowych, np. w celu sprawowania kontroli nad tym, jakie informacje Media Społecznościowe przekazują innym podmiotom, w tym Firmie.  W przypadku zalogowania Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem konta w Mediach Społecznościowych będziemy zbierać odpowiednie informacje, konieczne do połączenia się Serwisu z tym Medium Społecznościowym. Użytkownik podaje jednak swoje dane dostępowe, np. hasło, bezpośrednio Mediom Społecznościowym (a nie Firmie).  W ramach integracji z Mediami Społecznościowymi, media te udostępnią nam niektóre informacje, które Użytkownik poda tym Mediom Społecznościowym. Będziemy wykorzystywać, przechowywać i udostępniać te informacje zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i, jeżeli dotyczy i w odpowiednim stopniu, z polityką Mediów Społecznościowych przekazujących nam dane.  Należy jednak pamiętać, że sposób wykorzystywania, przechowywania i udostępniania danych Użytkownika przez Media Społecznościowe podlega polityce danego dostawcy Mediów Społecznościowych. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki w zakresie ochrony prywatności ani inne działania Mediów Społecznościowych, które mogą być aktywne i/lub w inny sposób zintegrowane z Serwisem.

8. BEZPIECZEŃSTWO

Dbamy o ochronę Danych Osobowych Użytkownika. W celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych korzystamy z technologii standardowo wykorzystywanych w branży. Podejmiemy rozsądne działania w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych przez zastosowanie odpowiednich środków technicznych, fizycznych i organizacyjnych, chroniących dane przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem wykorzystaniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem i utratą. Niestety nie możemy zagwarantować 100% bezpieczeństwa podczas przesyłania danych przez Internet lub za pośrednictwem sieci łączności mobilnej. W związku z powyższym, mimo że dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony Danych Osobowych Użytkownika, nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa żadnych przekazywanych nam lub za naszym pośrednictwem danych.

9. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do komputerów i przechowywane na komputerach znajdujących się poza stanem, regionem administracyjnym, krajem lub w miejscach niepodlegających prawu kraju Użytkownika. Obowiązujące tam przepisy dotyczące ochrony danych osobowych mogą się różnić od tych obowiązujących w miejscach podlegających prawu kraju Użytkownika.

Zawsze, kiedy wymagają tego przepisy prawne, stosujemy zgodne z prawem mechanizmy zapewniające odpowiedni stopień ochrony podczas przekazywania Danych Osobowych podmiotom niepodlegającym prawu kraju Użytkownika. W przypadku przekazywania danych z krajów UE/EOG do krajów spoza tego regionu stosujemy Standardowe Klauzule Umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub podobne zabezpieczenia, umożliwiające takie przekazywanie danych.

10. PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

10.1. Użytkownikowi przysługują następujące indywidualne prawa dotyczące Danych Osobowych:

 • Prawo dostępu
  Jeżeli Użytkownik o to poprosi, potwierdzimy, czy przetwarzamy jego Dane Osobowe, a w razie potrzeby przekażemy mu kopię tych danych (wraz z innymi szczegółami). W takim wypadku konieczne może być wysłanie nam kopii paszportu, dowodu tożsamości lub innego dokumentu umożliwiającego weryfikację tożsamości. Weryfikacja tożsamości jest niezbędna do ochrony Danych Osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.
 • Prawo do sprostowania
  Użytkownik ma prawo żądać sprostowania Danych Osobowych, jeżeli jego przetwarzane Dane Osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. W tym celu należy wysłać nam wiadomość e-mail na adres podany w danych kontaktowych w punkcie 11. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika korzystającego z prawa do sprostowania zostały udostępnione innym osobom, powiadomimy te osoby o sprostowaniu, o ile będzie to możliwe. Jeżeli Użytkownik o to poprosi i będzie to możliwe i zgodne z prawem, przekażemy mu również informację o tym, komu zostały udostępnione jego Dane Osobowe, aby mógł bezpośrednio skontaktować się z tymi podmiotami.
 • Prawo do usunięcia
  W niektórych sytuacjach Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych Osobowych, np. jeżeli już nie będziemy ich potrzebować albo w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie (jeśli dotyczy), o ile nie wystąpią nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika korzystającego z prawa do ich usunięcia zostały udostępnione innym osobom, powiadomimy te osoby o usunięciu danych, o ile będzie to możliwe. Jeżeli Użytkownik o to poprosi i będzie to możliwe i zgodne z prawem, przekażemy mu również informację o tym, komu zostały udostępnione jego Dane Osobowe, aby mógł bezpośrednio skontaktować się z tymi podmiotami.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  W niektórych okolicznościach Użytkownik może zażądać „zablokowania” lub zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych, np. jeżeli Użytkownik będzie kwestionować poprawność Danych Osobowych lub wniesie sprzeciw wobec przetwarzania. Jeżeli Dane Osobowe Użytkownika korzystającego z prawa do ograniczenia przetwarzania zostały udostępnione innym osobom, powiadomimy te osoby o ograniczeniu przetwarzania, o ile będzie to możliwe. Jeżeli Użytkownik o to poprosi i będzie to możliwe i zgodne z prawem, przekażemy mu również informację o tym, komu zostały udostępnione jego Dane Osobowe, aby mógł bezpośrednio skontaktować się z tymi podmiotami.
 • Prawo do przenoszenia danych
  W niektórych okolicznościach Użytkownik ma prawo otrzymać przekazane nam Dane Osobowe (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. w pliku programu Microsoft Excel) i ponownie wykorzystać je gdzie indziej albo zażądać od nas przekazania ich wskazanej osobie trzeciej.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu
  Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych. Przestaniemy przetwarzać Dane Osobowe, jeżeli:
 • podstawą prawną przetwarzania będą prawnie uzasadnione interesy Użytkownika lub osoby trzeciej, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania lub
 • dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane do celów marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do cofnięcia zgody
  Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda (lub wyraźna zgoda) Użytkownika, ma on prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10.2. Niektóre z powyższych praw mogą być ograniczone, jeżeli dalsze przetwarzanie będzie konieczne do realizacji nadrzędnych interesów lub wypełnienia obowiązku prawnego.

10.3. Jeżeli Użytkownik skorzysta z któregokolwiek z powyższych praw, dalsze świadczenie mu naszych Usług może nie być możliwe. Jeżeli jednak użytkownik ponownie skorzysta z naszych usług po skorzystaniu z wyżej wskazanych praw, wówczas ponownie podane Dane Osobowe mogą być przetwarzane bez względu na prawa, z których wcześniej skorzystał Użytkownik, zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności.

10.4. Skorzystanie z prawa do usunięcia Danych Osobowych Użytkownika skutkuje ich usunięciem jedynie z naszej bazy danych. Może nie skutkować usunięciem Danych Osobowych, które już zostały udostępnione lub zebrane przez osoby trzecie, zgodnie w powyższymi postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. O ile nie okaże się to niemożliwe lub nie będzie wymagało niewspółmiernego wysiłku, podejmiemy rozsądne działania, aby skontaktować się z wszystkimi innymi odbiorcami Danych Osobowych Użytkownika i zażądać usunięcia tych Danych Osobowych.

10.5. W dowolnym momencie po podaniu danych i w dowolnym przypadku Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi

do właściwego (lokalnego i/lub krajowego) organu ochrony danych, jeżeli uzna, że naruszyliśmy jego prawa i/lub naruszamy obowiązujące przepisy dotyczące ochrony Danych Osobowych.

10.6. W przypadku wniesienia przez Użytkownika jednego z żądań opisanych powyżej mamy obowiązek spełnić żądanie w ciągu miesiąca od daty jego wniesienia.

11. ZMIANY W POLITYCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie.  W takim przypadku opublikujemy zmiany na niniejszej stronie, a na górze strony umieścimy datę ostatniej aktualizacji Polityki Prywatności.  Użytkownik może w dowolnym momencie zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Polityki Prywatności, która jest dostępna w Serwisie w zakładce „Polityka Prywatności”.  Ponadto poinformujemy Użytkowników o istotnych zmianach Polityki Prywatności w wyskakującym okienku, mailowo lub w inny rozsądny sposób.  Dalsze korzystanie z Serwisu po wprowadzeniu takich zmian oznacza akceptację nowej Polityki Prywatności.  Należy regularnie odwiedzać niniejszą stronę, aby zapoznać się z aktualną Polityką Prywatności i być świadomym wszystkich wiążących zmian jej treści.  W przypadku braku akceptacji niniejszej Polityki Prywatności albo jakiejkolwiek Polityki Prywatności obowiązującej w przyszłości nie należy łączyć się z Serwisem (albo należy zaprzestać korzystania lub łączenia się z Serwisem), przeglądać jego treści ani z niego korzystać.

12. NASZE DANE KONTAKTOWE

Chętnie zapoznamy się z wszelkimi uwagami dotyczącymi Polityki Prywatności.

W sprawach dotyczących prywatności należy kontaktować się z nami na adres: privacy[at]crowdmedia.com.

Pytania ogólne oraz skargi należy kierować na adres team@thelondonlabs.com.